KOŠÍK

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho:

njubrands, s.r.o. so sídlom Mojmírova 3181/20, 010 01 Žilina, IČO: 54 358 337 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 7887/L (ďalej ako „predávajúci“)

2. Kupujúcim je každý zákazník, ktorý objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu. Tiež zákazník, ktorý zadal objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a potvrdil následnú cenovú ponuku predávajúceho a Všeobecné obchodné podmienky. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ).

Podnikateľom je kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorý nie je spotrebiteľom ale spadá do kategórie B2B (ďalej len podnikateľ).

3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webu/eshopu, elektronickej pošty a telefónu.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

5.Právne vzťahy so spotrebiteľmi sa riadia ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

6.Právne vzťahy s podnikateľmi sa riadia ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Objednávka tovaru

Objednávanie tovaru sa realizuje prostredníctvom elektornickej objednávky na platforme B2B na www.njubrands.sk.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné poskytnutie všetkých potrebných údajov kupujúcim a potvrdenie akceptácie objednávky predávajúcim. Objednávka musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, telefonický kontakt, e-mailovú adresu, adresu a spôsob dodania tovaru, jednoznačnú špecifikáciu tovaru a požadované množstvo. V prípade poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov kupujúcim, predávajúci nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania, ani za prípadnú vzniknutú škodu.

Objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej odoslania.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu, ktorá bola kupujúcim uvedená v objednávke. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť alebo meniť objednávku po jej potvrdení predávajúcim pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien platných v čase odoslania objednávky a že sa s platnými VOP a Reklamačným poriadkom predávajpredávajúceho riadne oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Predávajúci je oprávnený objednávku alebo jej časť zrušiť alebo zmeniť termín dodania v prípade nepredvídateľných prekážok pri výrobe alebo dodaní tovaru a tiež v prípade udalostí tzv. vyššej moci.

3. Spôsob platby

1.Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovnú platbu za tovar:

- bankovým prevodom po dokončení objednávky na účet predávajúceho s variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky,

2. V prípade platby bankovým prevodom sa kúpna cena považuje za uhradenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Dodanie tovaru

Predávajúci doručí tovar podľa dostupnosti jednotlivých tovarov a svojich prevádzkových možností zvyčajne tovar skladom do 72 hodín a tovar na predobjednávku podľa svojich prevádzkových možností, a to na adresu a spôsobom zadaným v objednávke. V prípade neskoršieho dodania, upozorní na túto skutočnosť predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky pred potvrdením objednávky, kedy je kupujúci oprávnený objednávku stornovať. Pokiaľ tak kupujúci neurobí do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim, objednávka sa stáva záväznou pre zmluvné strany a kupujúci nie je oprávnený uplatniť si prípadnú náhradu škody z omeškania dodania.

Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať neporušenosť obalu ako aj kompletnosť a nepoškodenosť zásielky a dodaného tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu, poškodenia tovaru alebo iných nezrovnalostí či vád, je kupujúci povinný postupovať podľa bodu 6.3 týchto VOP.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru a ceny za dodanie.

Cena za dodanie tovaru sa líši podľa hodnoty objednávky, zvoleného spôsobu úhrady objednávky a adresy dodania. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom zasielkovej spoločnosti DPD.

5. Cenové podmienky

Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je vypočítaná ako súčet cien objednaných tovarov, cien doplnkových služieb (dodanie tovaru a pod.) a príslušnej DPH. Výšku kúpnej ceny predávajúci akceptuje odoslaním objednávky.

6. Platobné podmienky

Fakturácia sa vykonáva v mene EUR.

Kupujúci má možnosť realizovať platbu bankovým prevodom (platba na základe vystavenej faktúry), pričom splatnosť faktúry a všetky ostatné podmienky si zmluvné strany dohodnú vopred.

7. Doručenie a prevzatie tovaru

1.Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu bol doručený na ním zadanú adresu dodania uvedenú na objednávke.

2.Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nevyhnutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom ako bol dohodnutý v objednávke, je kupujúci povinný náklady spojené s opakovaným doručovaním prípadne náklady, ktoré vyplynuli z iného spôsobu doručenia uhradiť.

3.Predávajúci tovar zasiela vo pre daný druh tovaru vhodnom a bezpečnom obale. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a nepoškodenosť obalov tovaru. V prípade viditeľného poškodenia obalu je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať, o uvedenom informovať predávajúceho a s prepravcom spísať záznam o poškodení zásielky. Kupujúci svojim podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že obal zásielky nebol porušený alebo poškodený a tovar bol riadne a kompletne dodaný v zmysle objednávky. Reklamácie na poškodenie tovaru, jeho množstvo a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Neskoršie reklamácie tohto typu, ktoré neboli okamžite uplatnené, nebudú akceptované.

4. Prevzatím tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare.

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k dodanému tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve.

8. Storno objednávky 

1.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu len pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, ako je definované v článku II. bod 3. Všeobecných obchodných podmienok.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom).

Po jej záväznom potvrdení predávajúcim má kupujúci právo stornovať objednávku len v prípade, ak predávajúci poruší kúpnu zmluvu nesplnením dohodnutých podmienok dodania (napr. termínu dodania).

V prípade bezdôvodného stornovania potvrdenej objednávky má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody takýmto jednaním. 

Tovar, ktorý si kupujúci objedná (telefonicky, poštou alebo emailom) mimo ponuky zverejnenej na internetovom obchode (tovar inej veľkosti, farby alebo úplne iný druh tovaru, ktorý je objednaný špeciálne pre kupujúceho podľa jeho potvrdenej objednávky) nie je možné vrátiť. Predávajúci si bude uplatňovať právo na náhradu škody predovšetkým, ale nie len , pri takomto nákupe tovaru na vyslovenú objednávku kupujúceho, pričom predávajúci preukázateľne vynaložil náklady na obstaranie takéhoto tovaru. V takomto prípade je predávajúci oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny tovaru.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:

- keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť alebo tovar dodať z dôvodu chybne zadaných vstupných údajov kupujúceho (tel. číslo, email, adresa), kupujúci je nedostupný, a pod.

- objednaný tovar sa už nedodáva, nevyrába, alebo sa výrazne zmenila jeho nákupná cena

- ak predávajúci ponúka tovar za chybne uvedenú cenu, ktorá je neprimerane nižšia ako cena obvyklá, za ktorú sa tovar v danom čase predáva, pričom kupujúcemu musela byť uvedená skutočnosť zrejmá (neprimerane nízka cena predstavuje cenu, ktorá je nižšia ako cena, za ktorú uvedený tovar predávajúci nakupuje u svojho dodávateľa) 

- ak kupujúci pri niektorom z predchádzajúcich zmluvných vzťahoch hrubo porušil svoje dohodnuté záväzky

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim.

4. V prípade, že predávajúci stornuje objednávku a odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tomto bezodkladne informovať kupujúceho na emailovú adresu uvedenú v objednávke, prípadne telefonicky. Ak bola kúpna cena alebo jej časť kupujúcim už uhradená, je predávajúci povinný túto previesť späť na účet kupujúceho v lehote pätnástich kalendárnych dní, pokiaľ sa nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny kúpna zmluva zaniká.

5. V prípade ak objednávka kupujúceho nebola záväzne potvrdená predávajúcim do 14 dní od jej odoslania, považuje sa táto za neplatnú v dôsledku uplynutia času.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

1.Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (nie podnikateľom), má v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Toto právo platí v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenej tretej osoby, s výnimkou dopravcu.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to formou listu zaslaného poštou na adresu predávajúceho alebo emailom na adresu: njubrands@njubrands.sk.

3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v 14. deň odo dňa, keď lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku ruší.

4. Kupujúci má právo v rámci tejto 14 dňovej lehoty tovar po prevzatí rozbaliť a vyskúšať v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim v zákonnej lehote, zodpovedá kupujúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je najmä:

- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený, prípadne upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, podnikateľa

- predaj tovaru, so súčasným poskytnutím služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní tovaru porušený a z hygienických alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to tovar nepoužívaný, nepoškodený, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami a pokiaľ možno v originálnom obale. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený znížiť vrátenú sumu o hodnotu vzniknutej škody. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu, ak ich hradil kupujúci. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom , akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci nesúhlasil s iným spôsobom platby, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci peniaze vráti, bez zbytočných odkladov, najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania vráteného tovaru.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar nedoručí alebo neodovzdá. Platba za zakúpený tovar sa kupujúcemu vráti až po doručení alebo vrátení tovaru predávajúcemu.

9. Predávajúci nepreberie vrátený tovar zaslaný prostredníctvom dobierkovej služby a musí byť kupujúcim zaslaný vždy len formou klasického poštového balíka alebo zásielkovou službou, bez potreby akejkoľvek platby zo strany predávajúceho, ktorý tovar prijíma späť.

10. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a napriek tomu zašle tovar späť predávajúcemu, tento tovar nebude predávajúcim prijatý, prípadne bude na náklady kupujúceho tomuto vrátený späť.

11. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi B2B sa uplatňujú podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

12. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sú naše kontaktné údaje nasledovné:

Tel.: +421 907 822 956, email: njubrands@njubrands.sk 

Adresa na vrátenie tovaru poštou/kuriérom:

njubrands s.r.o.

Mojmírova 3181/20

010 01 Žilina

Tel.: +421 907 822 956

E-mail: njubrands@njubrands.sk

10. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Predávajúci zodpovedá za to, že doručený tovar je zodpovedajúcej kvality, materiálu a spracovania a vhodný na použitie na jeho účel.

V prípade porušenia obalu, poškodenia tovaru alebo iných nezrovnalostí či vád zistených pri preberaní tovaru od prepravcu/doručovateľa, je kupujúci povinný ihneď za prítomnosti prepravcu/doručovateľa vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia (škodový zápis), ktorý prepravca/doručovateľ potvrdí a priložiť ho k reklamácii.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená písomne a musí obsahovať: jednoznačnú špecifikáciu tovaru, počet vadných kusov, číslo faktúry, popis vady a fotodokumentáciu.

11. Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty. Tieto údaje sú spracúvané pre účely plnenia podmienok Kúpnej zmluvy, spracovania objednávky, dodania tovaru, poštového styku a pre marketingové účely predávajúceho. kupujúci udeľuje svoj súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne.

Kupujúci súhlasí s príjmaním reklamných a iných ponúk od predávajúceho prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 10 rokov odo dňa svojej poslednej objednávky u predávajúceho. Kupujúci môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a príslušným obchodným partnerom, ktorí zabezpečuje služby súvisiace s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami. Osobné údaje nebudú zverejňované.

12. Zľavy a zľavové kupóny

Zľavové kupóny, ktoré sú distribuované v našich informačných newslettroch alebo reklamných banneroch, sú platné len pre maloobchodných zákazníkov - spotrebiteľov a nevzťahujú sa na objednávky od veľkoobchodných B2B zákazníkov - podnikateľov.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP a kúpna zmluva sa riadia právom Slovenskej republiky.

Iné podmienky alebo iné práva a povinnosti Zmluvných strán voči týmto VOP sú platné a účinné len po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán.

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Kúpnej zmluvy alebo VOP a súvisiacich podmienok a zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek meniť, doplniť alebo nahradiť novými. Akékoľvek zmeny VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.njubrands.sk.

V Žiline, 2.2.2022

Tento web používa súbory cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z prezerania našej ponuky.