KOŠÍK

I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je: njubrands,s.r.o. so sídlom Mojmírova 3181/20 010 01 Žilina, IČO: 54 358 337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.78874/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: njubrands, s.r.o., Mojmírova 3181/20, 010 01 Žilina

email: njubrands@njubrands.sk

telefón: +421 907 822 956

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ neustanovil zodpovednú osobu na účely ochrany osobných údajov. V prípade ak máte otázky k spracovaniu osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 tohto článku.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje v zložení titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo adresa dodania tovaru a telefónne číslo spoločnostiam zabezpečujúcim dodanie tovaru (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., SR, IČO: 35834498 – prepravné služby) a osobné údaje v zložení titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a špecifikácia objednaného tovaru ďalším spoločnostiam zabezpečujúcim služby v súvislosti s prevádzkovaním služby (účtovné, daňové a právne služby, webhosting, fakturácia, marketingové služby…).

Prevádzkovateľ môže sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Spoločnosti, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, sú zmluvne viazané a povinné ochraňovať vaše údaje.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 článku I. týchto podmienok.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámená/-ý s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytla/poskytol.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.02.2022.

Tento web používa súbory cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z prezerania našej ponuky.